Proračun
File Bilješke za 2020. godinu
File Financijsko Izvješće za 2020. godinu
File Prijedlog Proračuna Općine Kijevo za 2021. godinu
File Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna za I-Vi.2020.
File Polugodišnji izvještaj I-VI.2020.-objašnjenje
File Izvršenje Proračuna Općine Kijevo I-VI.2020
File Izvješće o izvršenju programa gradje komunalne infrastrukture za 2019.
File Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
File Zaključak o prihvaćanju zvješća o izvršenju proračuna za 2019.
File Izvršenje plana razvojnih projekata za 2019.godinu
File Godišnji izvještaj za 2019.godinu
File Izvršenje proračuna I-XII 2019.
File Bilješke za 2019.godinu
File Izvještaj I-XII 2019. razina 22
File Proračun za 2020
File Odluka o izvršenju proračuna za 2020
File Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2020
File Program javnih potreba HGSS-a za 2020
File Program javnih potreba u sportu za 2020
File Program javnih potreba u kulturi za 2020
File Program javnih potreba u školi za 2020
File Program socijalnih potreba za 2020
File Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020
File Program gradnje komunalne infrastrukture za 2020
File Izmjene i dopune projekata za 2019
File Izmjene i dopune proračuna za 2019
File Izmjene i dopune programa javnih potreba u školi za 2019
File Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2019
File Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2019
File Izmjene i dopune programa socijalnih potreba z a2019
File Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019
File Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019
File Obrazloženje proračuna za 2020.g.
File Prijedlog proračuna za 2020.g.
File Izvršenje proračuna I-VI 2019
File Izvršenje proračuna I-VI 2019
File Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018.
File Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
File Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna za I-XII 2018.
File Izvršenje plana razvojnih projekata za 2018.
File Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka 2018.
File Godišnji izvještaj za 2018.godinu - bilješke
File Izvršenje proračuna I-XII 2018
File Bilješke za 2018.godinu
File Izvještaj I-XII 2018, Razina 23
File Izvještaj I-XII 2018, Razina 22
File Obrazloženje Proračuna Općine Kijevo za 2019.godinu
File Proračun za 2019.godinu
File Program javnih potreba - HGSS za 2019.
File Odluka o izvršenju proračuna za 2019.
File Program javnih potreba u sportu za 2019.
File Program javnih potreba u kulturi za 2019.
File Program javnih potreba u školi za 2019.
File Program socijalnih potreba za 2019.
File Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
File Program gradnje komunalne infrastrukture za 2019.
File Izmjene i dopune javnih potreba u školi za 2018.
File Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2018.
File Izmjene i dopune javnih potreba u kulturi za 2018
File Izmjene i dopune programa socijalnih potreba za 2018.
File Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
File Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018.
File Izmjene i dopune projekata za 2018. godinu
File Rebalans proračuna za 2018. godinu
File Izvještaj I-XII 2017,Tablica uz obvezne bilješke
File Izvještaj I-XII 2017,Razina 23
File Izvještaj I-XII 2017,Razina 22
File Rebalans proračuna Općine Kijevo za 2017.
File Izmjene i dopune javnih potreba u školi za 2017
File Izmjene i dopune dopune programa javnih potreba u sportu za 2017
File Izmjene i dopune javnih potreba u kulturi za 2017
File Izmjene i dopune programa socijalnih potreba za 2017
File Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017
File Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017
File Odluka o izvršenju proračuna za 2018.
File Proračun Općine Kijevo za 2018, + projekcija + razvojni projekti
File Program javnih potreba u sportu za 2018
File Program javnih potreba u kulturi 2018
File Program javnih potreba u školi za 2018
File Program socijalnih potreba za 2018
File Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018
File Program gradnje komunalne infrastrukture za 2018
File Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna za I-VI.2017
File Polugodišnji izvještaj I-VI.2017-objašnjenje
File Izvršenje proračuna I-VI 2017
File Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.
File Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016
File Odluka o raspodjeli rezultata za 2016.
File Izvršenje plana razvojnih projekata za 2016.
File Izvršenje proračuna I-XII 2016
File Rebalans proračuna za 2016
File Izmjene i dopune javnih potreba u kulturi za 2016
File Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2016
File Izmjene i dopune javnih potreba u školi za 2016
File Izmjene i dopune programa socijalnih potreba za 2016
File Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016
File Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016
File Odluka o izvršenju proračuna za 2017.
File Proračun Općine Kijevo za 2017
File program javnih potreba u sportu za 2017.
File Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017.
File Program javnih potreba u školi za 2017
File Program socijalnih potreba za 2017
File Program održavanja komunalne unfrastrukture za 2017
File Program javnih potreba u kulturi 2017
File Izvršenje proračuna I-VI 2016
File Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.
File Izvršenje plana razvojnih programa Općine Kijevo za 2015
File Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kijevo za 2015.
File Rebalans proračuna za 2015 godinu
File Izmjene i dopune programa javnih potreba u školi 2015
File Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu 2015
File Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi 2015
File Izmjene i dopune programa socijalnih potreba
File Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture 2015
File Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture 2015
File Odluka o izvršenju proračuna u 2016
File Proračun za 2016 godinu
File Program javnih potreba u športu 2016
File Program javnih potreba u kulturi 2016
File Program javnih potreba u školi 2016
File Program socijalnih potreba za 2016
File Program održavanja komunalne infrastrukture 2016
File Program gradnje komunalne infrastrukture 2016
File Proračun za 2015 godinu
File Odluka o izvršenju proračuna u 2015
File Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
File Izvječće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
File Zaključak o prihvačanju izvješća o izvršenju proračuna
File Izvršenje plana razvojnih programa za 2014
File Odluka o raspodjeli rezultata za 2014 godinu
File Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01-12.2014
OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana